As/Is4.07.2007


Easter (Nyambura Kiarie, Guido Monte)


(hearing between strangers...)

﹤Nime see lengo langu na sitaki kukuhata...﹥义
﹤sore wa yorokobashii﹥乆
[“ I have seen my goal and I do not want to miss you...”
“ I rejoice of it ”]
---------------------------------------------------------------------------------------------------